Az évkőrről, vagy állatövről

 

Lássuk hát, hogyan is néz ki az évkőr, vagy állatöv kőrberajzolva.

10 – 11. ábra az Évkőr. Pap Gábor nyomán, általam egybeszerkesztve.

Kőrbe, hiszen ezek a ritmusok visszatérnek naponta, havonta, évszakonként, évente. Nézzük hát, mi mit jelent az ábrán.

(Megjegyzendő, és általánosan érvényes, hogy itt kétféle rendszer együttesen jelenik meg. A térbeli, mely a csillagképekkel operál, valójában ezt hívjuk állatövnek, és az időbeli, mely hónapokkal, pontosabban 30 napos egyenlő szakaszolású egységekkel dolgozik, ezt hívjuk évkőrnek.)

Most csak végignézzük, és főbb elemeit megismerjük, később részletesebben tárgyaljuk ezeket.

Szkíta, vagy manicheista évkőr

A bal felső sarokban az öt elem elhelyezkedését látjuk az ún. Szkíta évkőrön, a szkíta hagyomány egy részét máig őrző manicheista megfogalmazásban.[1]

Keresztek

A jobb felső sarokban a derékszög kapcsolatokat találjuk, mint keresztszárakat

Az évkőr

Középütt maga az évkőr foglal helyet, melynek felosztása kívülről befelé haladva a következő:

 

 A hónapok népi elnevezéseinek öve.

A Napházakhoz képest elcsúsztatott, mert a hagyományos Gregorián naptár időbeosztásával működik. Boldogasszony, vagy Fergeteg hava január régi, népi elnevezése, Böjtelő vagy Jégbontó hava február, és így tovább.

 

Holdházak kőre

A második kőrön jórészt állatneveket találunk, melyek ismerősek ugyan, mégis nehezen értjük, hogyan kerültek ide. Elnevezésük: Holdházak, Leginkább népmeséinkből ismert alakok ezek. Ha megszámoljuk a Holdházakat, huszonnyolcat kapunk. Ez a teljesHoldciklus. Női olvasóimnak nem okozhat ez fejtörést, hiszen ők pont erre vannak „érzékenyítve”, havi ciklusuk meghatározó módon (és nem merev kizárólagossággal) huszonnyolc napos. A legtöbb Holdházban több állat, „erőálla­pot” is található, mert a népmesékben is előforduló szereplők és a kínai Holdház állatok együtt szerepelnek, hiszen nagy az átfedés köztük. Apropó mese. Ki ne ismernéa róka és a holló meséjét[2]? Figyeljük meg, a két állat pont egymássalszemben foglal helyet. Egyiktől a másikig pont fél ciklusnyi a távolság, tehát a holló elejtettesajt(Hold)mire a rókához ér: elfogy. Megettea róka.A ciklusmásodikfelét fölösleges elmesélni, hiszenugyanezt mondaná el fordítva.

A kardinális kereszt álla/po/tainak „vége” átnyúlik a következő Napházba!

 

A „kínai” és a „mediterrán” zodiákusnevek

A harmadikövbenaz úgynevezett „keleti” („kínai”) és „nyugati” („mediterrán”) zodiákus szereplőiveltalálkozunk. A nyugati zodiákusneveket a horoszkópokból már ismerhetjük. Érdemes felfigyelni rá, hogya Holdházak kezdő állata megegyezika keleti zodiákus állatneveivel.

A 12 jegyből 3-3 tartozik egyazon elemi tulajdonság kőrébe, mint az a dekanátusok megjelenésekor is látható. A Tűz elemű jegyek piros, a Föld eleműek zöld, a Levegősek sárga, a Vizesek kék színnel jelölődnek. (Ez így csak a nyugati beosztásnál igaz, bár a végén belátható lesz, hogy a keleti jegyek is hordozzák a négy elem tulajdonságát, ámbár inkább az öt elemes rendszert használják keleten.) Általánosan igaz, ha a kis-évkörös, azaz 365 napos menetben tájákozódunk, akkor inkább a „mediterrán állatokkal”, a nagy-éves, azaz a precessziós, 26 ezer éves menetben vizsgálódunk, akkor inkább a „keleti állatokkal” találkozunk, mind szöveges, mind képi megfogalmazású hagyatékunkban. A kétfajta állatövi rendszer megfeleltetése Pap Gábor nyomán történt, de nem ez az egyetlen lehetőség, bár úgy néz ki, hagyományunk, és ezalatt a legősibbtől kezdve értjük a tájékozódást, előszeretettel ezt használja inkább, ezért is ezt ismertetjük részleteiben.

Általában a Kossal szoktuk kezdeni a sorolást, ha a kiséves menetben haladunk.  A keleti állatsort, a hagyomány szerint, mivel a keleti kultúra újéve akkor van, a Patkány, illetve az Egér indítja.

Itt található kétféle számosság is. A fekete számok Pap Gábor szerint a jegyekhez rendelhető számok 1-10-ig, itt a levegős jegyekben nincsenek számok, mivel azok másként működnek, mint a többiek. A piros számokkal a kettősórákat jegyeztem ide, hogy könnyebb legyen a tájékozódás a korai japán irodalomban például, mert ott ez a rendszer él. Például a kakas órája ott, délután öt és hét közötti időt jelent.

 A csillagképek asztrológiai/csillagászati, valamint a keresztszemes (matematikai) jelrendszer szerinti jelei.

Ez utóbbiakat eredményesen kereshetjük –főleg keresztszemes– hímzéseinken. Külön fejezetben foglalkozunk majd e rendszerrel!

 

 Adekanátusok kőre.

Mindencikkelybenhárom-há­rom jel van, és ezek a névadózodiákus jegy jelével kezdődnek, majd a jobbralegközelebbi azonoselemitulajdonságú jegy jele(tőle a negyedikcikkelyben)a következő, míga harmadik (jobbraa nyolcadik,balraa negyedikcikkelyben)találhatójegy jele zárja a sort. Leolvasására egy példa: a Nyílas első dekanátusa a Nyílas Nyílassága, a második a Nyílas Kossága, a harmadik a Nyílas Oroszlánsága.

 

 Az ÁBC mássalhangzói és az állatöv kapcsolata megjelenítésének öve.

Itt csak visszautalnék arra a kapcsolatra, mit a nyelvi részben részletesebben kifejtettünk. A mássalhangzók számossága (24) és az állatövi jegyek száma (12) sugallja, hogy kapcsolat lehet köztük, s ez vagy közvetlen sorolással, vagyis folyamatosan továbbmenve valósul, vagy az első 12-es után visszafelé haladunk, ami annyit tesz, hogy az első esetben a Halak LY-ja után a Kosba az M kerül, a Bikába az N, és így folyamatosan tovább, míg a másik esetben a Halakban lesz az Ly és az M is, és visszafordulva a a Vízöntőben lesz a N, és így sorolódnak tovább a mássalhangzók.

 

 Az otthon- és  erőnléti bolygók és a bolygókkal kapcsolatba hozható magánhangzók megjelenítésének öve.

Az `és a fmezejében középen a két Holdcsomópont, a felszálló: Sárkányfej K és a leszálló: Sárkányfarok L jelölődik, illetve az asztrológia által csak újabban számon tartott három külső bolygó otthonléti állapota.

A magánhangzók száma (2*7) –mint már láttuk– a bolygók számosságával (7) hozható fedésbe, ezt jelenítjük meg itt.

 

 A testiség, vagyis a szembenálló jegy, és a lelkiség öve.

Értelemszerűen a piros szín a szembenálló jegyet, a zöld a lelkiséget, az ún. misztikus jegyet jelöli.

 

A Tejút jelölődik középen.

Állása szerint, hol faként, hol útként, hol folyóként találkozunk a hagyományanyagban. Augusztus közepe táján a Tejút faként mutatkozik, É-D irányban áll. Május közepén szinte fekszik, ekkor folyóként érzékeljük. Január közepén átlós az É-D-i irányra ekkor magasba vezető útként (is) értelmezhető. Ugyanitt néhány ismertebb, ill. a magyarság szempontjából fontosabb csillagkép található még.

 

Az otthonlét - erőnlét kereszt

A bal alsó sarokban az otthonléti és erőnléti bolygók elhelyezkedésének derékszög kapcsolatát lehet tisztábban felismerni. Kiemelve főleg azért közlöm e' kapcsolatokat, hogy felfigyeljünk a világosság (Nap) és a sötétség (Hold) 3/4 - 1/4 arányára. Látható ugyanis többek között, hogy a Hold erőben és otthon léte a Bika és a Rák közti területet zárja közre, míg a Nap az Oroszlán és a Kos közti területet fogja át otthonléti és erőnléti állapotával. Ilyen egysze­rűen megvilágosodhat az is, hogy a magányos fáknak és szikláknak miért mohos csak az északi és miért nem a másik három égtájnak megfelelő oldala. A napórákon figyelhető meg legközvetlenebbül, hogy a fény csak háromnegyed utat jár be, egynegyed rész mindig árnyékban marad. Ez a negyedrész lesz az óra „számlapja”

10 - 12. ábra Kő-napóra vázlatos rajza(Hahn: Naptári rendszerek és időszámítás 19. o.)

10 - 13. ábra Zseb-napóra elvi vázlata(Hahn: Naptári rendszerek és időszámítás 30. o.)

 

A misztikus zodiákus

A jobb alsó sarok a lelkiségi kapcsolatokat teszi szemléletesebbé. Itt egy érdekes képre hívnám fel a figyelmet, nevezetesen, egy (agancsos) szarvas állat képére a Holddal[3].

10 - 14. ábra A misztikus zodiákus szarvasaPap Gábor nyomán

Ennek egyik értelmezhetősége: a lelkiség megtestesülése, megnyílvánulása a szarvasság/szervesség.

 

A továbbiakban részletesebben is megismerjük, mi e táblázaton szerepel. Sok képpel igyekszem alátámasztani mondandómat, s ezek közt elsőrendű szerepe lesz a festett kazettás templommennyezetek ábraanyagának. Egy-egy kazetta nem csupán egy jegy ábrázolása, hanem összetett képjel hordozója, mit kibontani csak a teljes rendszer ismeretében lehet, sőt kellenek hozzá egyéb ismeretek is. Mint például a képjel olvasás ismerete, vagy a –nem véletlenül korábban– már tárgyalt teremtésismeret, és nyelvi működésünk ismerete.

Minden esetben részletesebb, bár nem teljes, (az ugyanis önmagában is több órát igényelne) magyarázatot fűzök a képhez, ám a fenti okok miatt, ne türelmetlenkedjünk, ha nem értünk mindent világosan. Ha kellő időt fordítunk rá, a végére minden lényeges összefüggést látni fogunk, és a részletekben is egyre mélyebb rétegek válnak érthetővé.

Eleinte a képjel olvasási ismeretek nagyobb súllyal kerülnek tárgyalásra, később azonban ezt már a szemlélőre bízom, és csak lényeges esetben kerítek sort rá.

 


[1]Pap Gábor:

[2]Aisopos, La Fontaine ...stb.

[3]Oláh Kornél: Egyszerű ábrák az állatövben (in: Őshagyomány 4.)

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő