Az erőtér (aura) és az erőkapucsokrok (csakrák)

 

04 - 03. ábra egy erőkapu csokor vázlatos képe (B. A. Brennan nyomán)

Az ábráról leolvasható példul, hogy minden kapunak külön-külön bejárata van a megfelelő auRa > eRő rétegekből, melyek csak saját energiáikat engedik át. Látható továbbá, miért is virághoz, általában többszirmú lótuszhoz, hasonlítják az erőkapu-csokrokat. És mert ezek forogni látszanak, a kerék kifejezés is találó. Ám gondolom belátható, magyarul, csokorként több jelentést fog egybe a szó, és az erőkapu kifejezéssel együtt tisztább képet ad magáról a működésről is, nem beszélve a különféle szóbokrosítások lehetőségeiről. Én mindenkinek javasolnám az erőkapu-csokor, rövidebben az erőkapu kifejezés használatát, mert az energetikai működés szempontjából ez kifejezőbb. Mint például az eRő > éLő, eRő KuLCS > eRKöLCS ...stb. A rokon kifejezések, hangalakok közűl itt az eRőKaPu, eLőKapu, éLőKaPu JóKaPu és JaKaB szavakat említeném meg. Ezen eRőViRáGok éLőViRáGok is de éLőViLáGok is egyben.

A CSiGoLYa (>CSoKoR) szó is jelen van itt. Miután a gerinc maga a vezeték, az erőkapuk csigolya elnevezése tovább pontosítja a képet a működés mikéntjéről, a csiga szóval rokoníthatósága révén pedig a spirál, az életgeneráló mozgás képzetét is adja. Elgondolkodtató, hogy a csigasor megkönnyítheti súlyos tárgyak felemelését, ...stb., tehát az erővel közvetlen a kapcsolata, bár más síkon.

Az emberi csokrok rendszere eléggé ismert, ezért csak érintőlegesen foglalkozom vele.

Keleten a csokrokat, az egymáshoz viszonyított szintjük alapján, egyre növekvő sziromszámú lótuszvirággal jelölik.

A látók a csokrokat sokküllőjű, forgó, enyhén homorú virágkehelyként látják. Ha a csokor áll, vagy még nem nyílt ki, nem működik!

Van 7 fő csokrunk, ami tulajdonképpen csak 6, illetve 12.

04 - 04. ábra az erőkapu csokrok elhelyezkedése oldalról nézvést, és elnevezéseik.

Mert az látható hogy az 1. és 7. egyazon „csatorna” két vége, és az is látható, hogy mindeniknek van másik oldali kivezetése is. A csokrokat gyógyítók tudják, hogy a túloldalival másként kell foglalkozni, mint emezzel, bárha ugyanazon „csatornán” is van.

A 8-12-ig terjedő csokrok elnevezése tőlem származik. a szakirodalomban nem találkoztam még neveikkel.

A mellék csokrok számát nem is tudjuk pontosan. Ha abból indulunk ki, hogy az akupunktúrás, akupresszúrás és egyéb szervtérképen, a kezeken, lábakon, a füleken, szemeken, nyelven, ajkon, ...stb. a teljes emberkép megtalálható, és ezt összekötjük azzal a ténnyel, hogy „energiaadás” alkalmával a kilépő energia általában a tenyér napfonat pontján észlelhető, de a szemből kilépő energia nyaláb is annak a napfonat pontján „látható”, esetenként azonban egyéb csokor pontokon is kiléphet energia, megértjük e kérdés bonyolultságát.

Az erőkapu csokrok és az erő rétegek kapcsolatait is szemlélteti a következő ábra

04 - 05. ábra Az erőkapu csokrok és az erőrétegek kapcsolatai. (B. A. Brennan nyomán.)

A szív-erőkapucsokor szerepe kiemelt, mint az Barbara Ann Brennan könyvében is olvashatjuk: „A csakrák által meta­bo­li­zált összes energia áthalad a szív csakrán, a fő függőleges erőáram mentén...” majd „...spirituális energiákká alakítja a földi sík energiáit, és földi energiákká a spirituális energiákat...”[1]. Ábránkon e' szerepe jól felismerhető, mert a lelki sík szintjei fordított elhelyezkedésűek, felül van a testi alul a szellemi szint, ráadásul ezek a szomszédos síkokkal közösek. Figyeljünk fel rá, hogy itt az eGYeZő Ke­ReSZTeZő, a GYeZu KReSZToSZ, vagyis a JéZuS KRiSZTuSi, az Emberben megjelenő Isten-i működést érhetjük tetten.

Itt álljunk meg egy kicsit! Ha e hangalaki megfelelést csupán jó játéknak gondolnánk, nézzük meg e két képet:

04 - 06. ábra a hét bolygó (későközépkori arab asztrológiai értekezés illusztrációja)

04 - 07. ábra Mária koronázása (Terueli mester, Arargónia, XV. sz első fele)

Vajon véletlen-é, hogy két teljesen más korban, helyen, és más gondolkodással létrejött képen megjelenik valami közös, nevezetesen, hogy egyik helyen botokat, másik helyen rudakat, tartanak párhuzamosan, (II) vagyis egyezőn, illetve keresztezőn (X). Miután mindkét esetben égi, vagyis kozmikus, vonatkozása van a cselekménynek, egyértelmű, hogy egy fontos összefüggést képeztek le az alkotók! Hiszen a baldachin minden szimbolikában magát az eget jelenti, tehát nem mindegy hogyan és mivel tartják azt fenn! És itt szegény festőnek igencsak meg kellett erőszakolni az angyalkák elhelyezését, hogy kialakuljon ez a rúd állás!

E témával még fogunk fogalalkozni, most azonban lépjünk tovább!

Mi történik, ha ezen energiákból „kivonjuk” a szeretetet?

Az érzelmi energia esetében az érzékiséggé csupaszul, az illető pedig kéj-centrikussá válik

A bioenergia esetében puszta erővé silányul, melynek szánalmas színpadi fitogtatása fogja kitölteni az illető életét.

A szellemi energia esetén, vagy az ismeretek öncélú felhalmozásában/felhasználásában jelenik meg a szeretettelenség, vagy rosszabb esetben, ha a bioenergia helytelen használatával párosul, feketemágia lesz belőle, akaratrákényszerítés és egyéb szellemi-lelki és fizikai terror.

Nézzük meg ismét a 04 - 03. ábrát.

A teremtést a Szent Háromságból származó isteni szeretet tartja fönn és mint energia tartja működésben. Ez a MÁRIASÁG „prizmáján” átszűrődve háromsíkú lesz:

 

Leki síkú         

            - érzelmi energia          

                        - megérzések              

                                   - lélekemelkedés         

Anyagi síkú     

            - bioenergia                

                        - megtapasztalások     

                                   - fizikai „gyógyulás”

Tudati síkú      

            - szellemi energia         

                        - megvilágosodások    

                                   - intuitiv tudás  

 

Ezen energiák a belépéstől a kilépésig más-más útvonalat járnak be, összeségükben azonban minden erőkapucsokrot érintenek. Járjuk végig ál­ta­lá­nos útvonalukat, hiszen az speciális esetekben ezektől nagyon eltérő is lehet. Az érzelmi energia a szív erőkapun lép be. Ha szándékunk helyes ott IGÉ-vé válik, és áthaladva a torok erőkapun mint teremtőerőket mozgósító lélegzet-hang lép ki a szánkon és orrunkon. LéLeGZeT > LéLeKSZóTő

A szellemi energia a korona erőkapun lép be, lemegy a szív erőkapuhoz, ott részint segíti megszületni az IGÉ-t, ekkor vele együtt a szájon és orron át távozik lélekzet-szél képében, vagy a homlok erőkapun a harmadik szemen át távozik (esetenként a bioenergiával társulva igen nagy fizikális hatást is keltve).

A bioenergia a gyökér erőkapun lép be általában, és a köldök kaput érintvén fölmegy a szív erőkapuig. Itt átalakul, majd a napfonaton, vagy végtagjaink napfonat pontjain át távozik, mint fizikai síkon gyógyító energia.

Érdekes azonban észrevenni azt az összefüggést is, amely a Krisztus-ábrázolások keresztre feszítés jelenetein figyelhető meg.

A torinói halotti lepel irodalmából tudjuk, hogy kezeket a keresztre felszegezni csak a csuklójánál, a kéztőcsontok közötti nyíláson át lehet, különben nem tudja megtartani a –vonagló– testet.

04 - 08. ábra a torinói lepel

Ennek ellenére a képi ábrázolásokon a tenyéren –ill. a kézfejen– láthatjuk a „lyukakat”, de, a stigmatizáltaknál is itt jelentkeznek a sebek. Ám vannak Mária ábrázolások is, ugyanilyen lyukakkal a tenyéren!

04 - 09. ábra Mária ábrázolás, a tenyerén lyukkal

Több dologról kell itt szót ejteni.

Az egyik az, hogy a képi ábrázolások egy része nem a szenvedő Jézust ábrázolja

04 – 10. ábra a ludaspusztai kereszt

És ezt különösen fontos felismerni a honfoglalás-kori mellkeresztek kapcsán. Itt ugyanis az ún. mellék erőkapu-csokrok működését érhetjük tetten. Ezek, mind a láb, mind a kéz esetében megfelelnek azok Napfonat (Plexus Solaris) meridián kivezetéseinek. Ezt bármely akupunktúrás, vagy akupresszúrás ábrán ellenőriz­hetjük. E pontokból dől a fény az „X szent megkapja Jézus Krisztus sebeit” típusú képeken. Érdemes felkeresni a Ferenciek terén álló templomot! De Buddánál is láthatunk kis „margarétákat”, napvirágokat a tenyéren illetve a talpon ábrázolva.

04 - 11. ábra Krisztus és Buddha keze

Meg kell említenem azt a lehetőséget, hogy a szenvedő Jézus képi ábrázolása –éppen mert nem valósághű– a sötét oldal általi működés eredménye, így ugyanis, az analógiás mágia szerint, a „fényközpontok” átütésével akadályozhatják a fény eljutását hozzánk, hiszen a tudatunkban is elzáródik az út.

 

Álljon itt a tudatban lévő dolgok feontosságára egy példa:

Nem tudott hazamenni

Egyik közös ismerősünk halála után, a búcsúztatón, egy tanítványom azzal fogadott, hogy álmodott róla, s akkor azt mondta neki az elhunyt: „Nem tudok hazamenni!”

Tudtam, hogy ez azt jelenti, nem képes „átlépni a fénybe”, vagyis az Atyához menni. De nem tudtam miért, s hogyan segíthetnénk Neki.

Mikor azonban a szertartás folyamán kiderült, az illető belépett egy ezoterikus papi rendbe, ám ott éppen az Atyával összekötő beavatásra nem került már sor, megérettem, hogy ez a válasz kérdéseimre. Hazamentünk, s tanítványaimmal vezettem egy szert az illető élőlelkéért, megszabadítva Őt attól a tudati kötéstől, hogy a beavatás elmaradása miatt nem tud az Atyával kapcsolatot teremteni. Éreztük, hogy megnyugszik, hogy „hazatért”.

 

A dárdával ejtett seb sem akárhol van. A lép, vagy köldök erőkapu-csokor a szellemi-testi életközpont. A szeppukut vagy harakirit elkövető japán szamuráj itt szúr magába. A Jézusba döfött dárda a lép-meridián egyik pontján hatolt be és meg sem állt a szívig, ami pedig a lélekközpont.

04 - 12. ábra a Lép-meridián elhelyezkedése a testen

04 - 13. ábra a Jézus szívébe döfött lándzsa belépési pontjának és szívbehatolásának vázlata. (Víz L. nyomán.)

 

A Föld erőkapu csokrai

 

A Föld is élőlény! Ezt ma már (újra) egyre jobban felismerjük. Mi sem természetesebb tehát, hogy csokrai vannak.

04 - 14. ábra a Föld erőkapucsokrai

A 7 főcsokor elhelyezkedése:

1. Gyökér csokor                                - Jeruzsálemben

2. Lép vagy köldök csokor                  - Aral-tónál

3. Napfonat csokor, vagyis Plexus Solaris        - Hopi indiánoknál

4. Szív csokor                                                 - Pilis-Visegrádi hegységben, Dobogókő központtal

5. Torok vagy gége csokor                  - Bermuda szigeteknél

6. Homlok csokor, vagy Harmadik szem         - Tibetben, Lhassza kőrzetében

Fejtető vagy korona csokor                 - Indiában, Budda születésének kőrnyékén

Méréseimet visszaigazolandó a következő összefüggéseket találtam a csokrok és elhelyezkedésük között:

7. India a történeti Budda születési helye. Róla pedig tudjuk, a közvetlen szellemi kapcsolatot mutatta meg Isten és ember között.

Indiában van egy másik érdekesség, ami szintén összefüggésben van e csokorral: 3. szemmel India felett egy korona látható, melyet 1992. március 22-én kaptunk a Föld lélektisztogatásáért. Ez azt jelenti. lelki síkon Földünk már jórészt megtisztult a gonoszságtól! Ezt kellene szellemi és testi síkra emelni, hogy ezen a síkokon is megtörténjen a tisztulás. Ám ez csak akkor sikerül ha minden síkon minden ember megtisztul, és képes

lesz az isteni szeretet átengedésére, mert csak az Isten képes e tisztulást a Földön fizikailag is megvalósítani.

6. Tibet és a harmadik szem kapcsolatát nem kell bővebben megmagyaráznom. Ez a szellemi síkú tisztánlátás, és ez nem tagadható meg tőlük.

5. A Bermudák mindent elnyelő torka mindenki előtt ismeretes. Pedig a torok csokron az Ige kiáradásának. vagyis a teremtésnek kéne valahogyan megtörténnie. Érdekes, hogy időnként találnak is „elbocsátott” hajót, repülőt ...stb. A mélyebb összefüggés még tisztázandó.

4. Erről a csokorról a magyarság feladatának ismertetése kapcsán szólok majd. Ennek elhelyezkedését nem én mértem ki, csak ellenőriztem a kapott információt, mely tudomásom szerint a buddistáktól ered. Népszerűsítésében viszont, már komoly szerepem van.

3. A hopiknál a támpontot az adhatja, hogy ez az indián népcsoport nem tartja számon az időt, az ősi nyelvben erre (tudomásom szerint) nincs is fogalmuk. Időtlen nép! A napfonat pedig pont a Nappal való kapcsolata miatt az idővel is összefüggésben kell legyen. Itt is vannak nyitott kérdések.

2. Az Aral-tó, és a köldök csokor kapcsolata is még tisztázandó, de előbb-utóbb bizonyosan feltárul ez az összefüggés is. Valószínűleg a turáni népcsoport és a magyarság közös múltjában rejtőzik a válasz! Van olyan kifejezés, hogy turáni átok! (Bár én ezt nem nevezném átoknak! Bővebbet e témáról is lásd később.)

1. Jézusnak minden szempontból a legalsó pontra, állapotba kellett születnie, arról nem is beszélve, hogy a gyökér csokor a nemi szervekkel és a születéssel közvetlen kapcsolatba van.

Az ábrán látható, hogy a csokrok a Kis-Göncöl szekér alakzatára emlékeztetően helyezkednek el. Ez a csillagkép pedig népünk hagyománya szerint Illés szekere, tudjuk ez a fényszekér, a Merkabah. Rúdvégi csillaga ma a Sarkcsillag, mely a földtengely virtuális jelölője is. Az eddigiek különös jelentőségét az adja, hogy a Biblia szerint: „Illés ismét eljön”[2]. Ezt látszik igazolni ez a jel is. A szív erőkapu elhelyezkedése pedig, tekintve, hogy régen ez a terület volt a királyi székhely, a szakrális király megjelenésére vonatkozó megerősítés lehet. Érdemes ezt is mint jelet az elkövetkezendő eseményekkel összefüggésbe hozni.

Minden földrésznek, sőt ősi városnak is van saját csokor rendszere. Például a Nílus menti városok is csokor helyek.

A csokrok az erő rétegekkel is kapcsolatban vannak. erről is elég sok írás látott napvilágot. Itt csak arra térnék ki, hogy a „szemek” is mind a csokrokkal, mind az erőrétegekkel kapcsolatban vannak. Ezért van, hogy 14 szemünk van. A 12 csokor mindegyikéhez tartozik egy-egy „szem” és a két fizikai szemünk adja a többit. Ebből valójában vizualitást csak a fizikai és a harmadik szem ad, a többi inkább érzékszerv, ám némely látók ezeknek információit is vizualizálni tudják. Így látható: az érzelmek változása, az információ beáramlása a koronacsokron, a múlt és a jövő eseményei, ...stb. Meséink is nyilvántartják a 3 vagy annál több szemet! „Valamikor élt egy pákász. Három szeme volt. A harmadik szeme épp a homloka közepén, ezzel látott át a nádason. Keresztüllátott a felhőkön, a ködön is, nem volt titok előtte.” (Fótonfót király, Hetedhét Magyarország.) A vörös tehén típusú mesékben el kell altatni a 2, 3, és a 7 vagy 9 szemű lányt. Érdekes, hogy a sok szeműek utolsó szeme a nyaka csigályán” van, ami egyértelműen a torok csokor hátsó „kivezetése”. Megemlíteném még, hogy a látók, mikor kértem nézzék meg magukat hol helyezkednek el a „szemeik” azok nagy részét szemek formájában látták a torkukon, szívükön, köldökükön, ...stb. sőt van egy szem mely előttük lebeg. Leginkább, egy a televízióban látott sorozat lebegő szemére hasonlít.

Tárgyainkon: - A gyimesi csángó mellyesek egy csoportján, a hímzett virágok az erőkapukkal hozhatóak kapcsolatba.

                        - A székelykapukon, kopjafákon és egyebütt látható rozetták, forgórózsák ugyancsak az erőkapuk megjelenítéseiként is fölfoghatók.

                        - A gyermekrajzokon is kimutatható jelenlétük, lásd a háromszemű kislány alakját, de minden „Naptenyér” is innen ered, mint azt már láthattuk is.

04 – 15. ábra tündérkirálylány sugárzó naptenyérrel

 


[1]71. oldal.

[2]Ige az igeliturgikus útmutatóból. A legutóbbi hely: 2000. 12. 16.-án, Malakiás 4.5 nyomán.

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő