„De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?

Balgatag! A mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.

És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.

Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.

Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.

És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.

Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.

Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;

Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltá­masz­tatik erőben.

Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.

Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.

De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.

Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.

A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.

És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.

Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. ” (1 Kor. 15. 35-53.)

 

Mint már láttuk is, az anyagi test nem egyenlő a feltámadott testtel, és ebből az is következik, hogy a nem anyagi testből bármilyen testet felépíthetsz.

Ez azért is így van, mert a teremtés kezdetén, mikor az Élőlelkek teremtetnek, s megkapják hármasságukat (szellem, lélek, test), ott a test még csak lehetőség (mintegy mátrix), mi majd az anyagban fog valósulni.

Át kell menni a halálon, csak úgy van feltámadás. És csak ekkor, feltámadás után lehet élni a nem anyagi test lehetőségével, ha elég emelkedettek vagyunk hozzá!

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő