A farizeusok szintje.

„... egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?

Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod? Az pedig felelvén, monda: Szeressed az Urat, a te Istenedet... És a te felebarátodat, mint magadat. Monda pedig annak: Jól feleltél; ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom? Jézus pedig felelvén monda: Egy ember ... rablók kezébe esék, a kik ... otthagyák félholtan. ... megy vala alá azon az úton egy pap, a ki azt látván, elkerülé. ... egy Lévita is, mikor ... azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig ... mikor azt látta, könyörületességre indúla. ... E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett? Az pedig monda: Az aki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél. (Lukács 10,25-33; 36-37) És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, ...: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet... Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22,35-40) Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.(Máté 7,12) Akkor ... egy az írástudók közül... megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet ... Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor monda néki az írástudó: ... igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt ... és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál. Jézus... monda néki: Nem messze vagy az Isten országától...” (Márk 12, 28-34)

A sokaságé.

„Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.(Máté 5,20)

Hallottátok hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.

Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak mind a hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-é?(Máté 5,43-47)

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek.

Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. (Lukács 6,27-28)

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.

Mert ha csak azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, a kik őket szeretik.

És ha csak azokkal tesztek jót, a kik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.

És ha csak azoknak adtok kölcsönt, a kiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit (vagy még többet!) kapjanak vissza.

Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jót tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jótévő a hálátlanokkal és gonoszakkal.” (Lukács 6,31-35)

Fontos meglátni, hogy a farizeusoknak, és az írástudóknak is van igazsága, de az egy alacsonyabb, ám nekik még megfelelő, szint.

Az apostolok és a közvetlen tanítványok szintje.

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13,34)

Itt az önzetlen önfeláldozás már követelmény, hiszen Jézus úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk.

A három szint bármelyikét választhatom, sőt választom is, minden cselekedetemmel, gondolatommal. Ám a szinten belül is fokozatok vannak, és ha nem a legmagasabb fokozatot valósítom meg az adott szinten, bizony igazolom Jézus szavait: „Aki tehetné a jót, de nem teszi bizony bűnt követ el.” (Jak. 4,17; Luk. 12,47)

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...
Diavetítő